De Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) is een raad die bestaat uit ouders en personeelsleden van basisschool Voordeldonk en geeft gevraagd en ongevraagd advies over beleidsstukken die de school aangaan. Daarnaast heeft de MR een controlerende functie, op de begroting en de jaarstukken. Wil je meer weten over medezeggenschapsraad kijk dan op www.infowms.nl 
De MR op Voordeldonk heeft afgesproken dat we graag pro-actief meedenken bij (beleids)ontwikkelingen.

Naast de MR bestaat binnen Prodas ook de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR vertegenwoordigt alle scholen die onder Prodas vallen. De GMR houdt zich bezig met bovenschoolse zaken.

 
Vergader data MR schooljaar 2018-2019
Tijd: 18:30u tot 20:30u
 
Maandag 10 september                                                                                                                                                                                               
Maandag 22 oktober                                                              
Maandag 13 december  
Maandag 21 januari  
Maandag 11 maart  
Maandag 15 april  
Maandag 27 mei  
Maandag 24 juni  

Notulen:
Het jaarverslag 2016-2017 kunt u hier nalezen.
Notulen vergadering 25 september 2017
Notulen vergadering 20 november 2017
Notulen vergadering 22 januari 2018
 
Notulen vergadering 25 juni 2018  
   

Strategisch huisvestingsplan
Als MR hebben we een actieve rol in de ontwikkelingen rondom het Strategisch HuisvestingPlan (SHP).
Middels nieuwsbrieven brengt Prodas u op de hoogte van de voortgang. Wij zullen u informeren wanneer wij aanvullende informatie hebben of vragen hebben aan onze achterban. Mocht u vragen hebben over het SHP en de rol van de MR, weet ons dan te vinden!


Leden van de MR
                          Sanne Ceelen Lid personeelsgeleding
                          sanne.ceelen@prodas.nl
                            Thijs van Maris Lid oudergeleding
                             thijs180@gmail.com

 

Twitter