De Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) is een raad die bestaat uit ouders en personeelsleden van basisschool Voordeldonk en geeft gevraagd en ongevraagd advies over beleidsstukken die de school aangaan. Daarnaast heeft de MR een controlerende functie, op de begroting en de jaarstukken. Wil je meer weten over medezeggenschapsraad kijk dan op www.infowms.nl  De MR op Voordeldonk heeft afgesproken dat we graag pro-actief meedenken bij (beleids)ontwikkelingen.

Naast de MR bestaat binnen Prodas ook de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR vertegenwoordigt alle scholen die onder Prodas vallen. De GMR houdt zich bezig met bovenschoolse zaken.

Vergader data MR schooljaar 2017-2018
Tijd: 18:30u tot 20:30u
Maandag 25 september
Maandag 20 november
Woensdag 10 januari
Woensdag 14 maart
Woensdag 9 mei
Woensdag 20 juni

Agenda 25 september:

1.       Mededelingen vanuit de directie                                             2.       Notulen vorige vergadering                                                   3.       Jaarverslag                                                                                    4.       Lijst van af en aantreden MR geleding                                   5.       Speerpunten MR schooljaar 2017-2018   
6.      Teambuilding                                                                                                               

 

 

Twitter